Keep your breath in and out focusing on your energy center (the sea of qi/ dan tian/ elixir field), put your mind in calm and tranquility, release your body, listen and feel each moment of movement…

Master: Mr. Phuong from Vietnam

Music credit: www.bensound.com

Video recorded by Hien Minh Tea: www.hienminhtea.com

Tea Journey throughout Vietnam – Hien Minh Tea – 15 & 16th day
Chúng tôi phải tiếp tục lên đường vì sợ, sợ rằng nếu ở lâu hơn thì không xa rời Đà Lạt được nữa. 2 ngày ở nơi đây là 2 ngày vô cùng quý giá. Tôi gặp l...
Kỳ thú đêm dạ tiệc Bạch Trà trong Tử Cấm Thành Huế
Chương trình do Đại Nam Thái Y Viện tổ chức, bắt đầu là màn trình diễn pha trà theo phong cách thiền do nghệ nhân trà Việt Nam 2016 Nguyễn V...